เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
ประวัติหน่วยงาน

 

 

 

ความเป็นมา

         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานีเป็นชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545 เป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลสงผลให้เกิดการปรับโครงสร้าง ของกระทรวง ทบวงกรมใหม่จากเดิมคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อุบลราชธานี

         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีก่อตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตกลงให้ ความช่วยเหลือ แบบให้เปล่าแก่รัฐบาลไทยซึ่งได้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนเมื่อวัน ที่18กันยายน2530มีมูลค่า 2,337 ล้านเยน (ประมาณ 465 ล้านบาท) แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ โรงฝึกงาน หอพัก และลงนามความช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อสถาบันฯเป็นเวลา5ปี(2531-2536) มูลค่า 50 ล้านบาท รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันในการจัดหาที่ดินปรับถมที่ ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค บ้านพักเจ้าหน้าที่ บุคลากร งบบริหารงาน เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี2531และแล้วเสร็จส่งมอบให้กรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย (หน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะนั้น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทสมเด็จพระบรมโอร สาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร(พระอิสริยยศในขณะนั้น)เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดสถาบันฯและ ทอดพระเนตร การฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2525

           ปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้
1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
2. กลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
3. ฝ่ายบริหารทั่วไปอัตรากำลัง
1. ข้าราชการ จำนวน 34 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 24 อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
4. วิทยากร จำนวน 3 อัตรา
5. ผู้ปฎิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

6.ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา

รวม 69 อัตรา

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานี

1. นายปรีชา ศรีธัญญา

10 พฤษภาคม 2531 - 30 มกราคม 2535

2. นายวิเชียร จันทรศิริ

31 มกราคม 2535 - 15 สิงหาคม 2538

3. นายเกษม วิเศษ

16 สิงหาคม 2538 - 26 ตุลาคม 2542

4. นายกฤษฎา สมใจเพ็ง

26 ตุลาคม 2542 - 28 กุมภาพันธ์ 2546


 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

1. นางจุฑามาศ บุญอาจ

3 มีนาคม 2546 - 29 มิถุนายน 2551

2. นายปกรณ์ สุขพินิจ

30 มิถุนายน 2551 - 30 กันยายน 2551

3. นางคนึงนิจ โกศัลวัฒน์

1 ตุลาคม 2551 - 23 ธันวาคม 2553

4. นายสุภพ ปิงตา

14 มกราคม 2554 - 31 มีนาคม 2554

5. นางพจนันท์  ทองวัฒน์

4 พฤษภาคม 2555 - 30 ตุลาคม 2556

6.นายวินัย  ขันติวิศิษฎ์ 28 มีนาคม 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557
7.นายวิชัย  ผิวสอาด 17 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

 

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249