เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท2)แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท2)
 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปทุกท้องที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี หากไม่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือจัดฝึกอบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่ กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ และให้ผู้ประกอบกิจการในข่ายบังคับยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบและรายงานการ ฝึกอบรม ฝีมือแรงงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปทุกปี

แบบยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) (doc) , (pdf)
2. คำแนะนำการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) (doc) , (pdf)

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
1. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ(สท.1) (doc)
2. แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง(สท.4) (xls)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ
1. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ(สท.8) (doc)

แบบหนังสือมอบอำนาจ
1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (doc)

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249