เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
ข้อมูลเผยแพร่มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแข้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณา วินิจฉัย ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 : : : : :1. ผลการพิจารณาการยื่นคำขอการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 : : : : :2. ผลการพิจารณายืนคำขอใบอนุญาติการดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 : : : : :3. ผลการพิจารณายื่นคำขอการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ
 : : : : :4. ผลการพิจารณายื่นคำขอเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 : : : : :5. ผลการพิจารณาการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 : : : : :6. ผลการพิจารณาการยื่นคำขอป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 : : : : :7. ผลการพิจารณายื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 : : : : :8. ผลการพิจารณากรณีที่ภาคเอกชนโต้แย้งผลการพิจารณาของหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่ใช่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรค 4 ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 : : : : :1. นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้มีการจัดทำและนำมาปฎิบัติ
 : : : : : : : : : :- นโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 : : : : : : : : : :- นโยบายการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 : : : : :2. ผลการหารือข้อกฎหมายที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 : : : : :3. ผลการหารือข้อกฎหมายที่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการ และประชาชนหารือมายังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ
 : : : : :1. แผนปฎิบัติการรายปีของหน่วยงาน
 : : : : :2. แผนปฎิบัติการรายเดือน
 : : : : :3. รายงานประจำปีของหน่วยงาน
 : : : : :4. โครงการตามแผนปฎิบัติการของหน่วยงาน
 : : : : :5. งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 : : : : :6. การเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรในสาขาต่างๆ ในแต่ละเดือนมาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 : : : : :
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 : : : : :2. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะมาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
 : : : : :1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การถวายพระสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
 : : : : :2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ
 : : : : : : : : : :- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2552 วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล
 : : : : : : : : : :- รายงาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 : : : : : : : : : :- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล
 : : : : : : : : : :- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติมาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด คือ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศ ประกวดราคาและประกาศสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องทำเป็นตารางสรุปผลไว้เป็นประจำทุกเดือน
 : : : : :1. ประกาศประกวดราคาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และของหน่วยงาน
 : : : : :2. ประกาศสอบราคาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และของหน่วยงาน
 : : : : :3. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมและหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน

 

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249