เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี (ปี 2555 - 2559)


วิสัยทัศน์

 

“เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังแรงงานในภูมิภาคให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ

1. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริม ประสานการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน
3. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานแก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย
4. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสถานประกอบการให้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบ อาชีพ (มาตรฐานเฉพาะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายภาค ๗ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฝีมือแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงการบริหารภายในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยว บริการและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน พื้นที่เครือข่ายภาค 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่องค์กรทุกภาค ส่วน

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249