เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
แผนผังการปฏิบัติงานรับรองหลักสูตร

 

ที่

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอร์มที่ใช้

1

 

รับเรื่อง

 

 

รับเรื่องจากสถานประกอบการ

 

ฝ่ายประสานฯ

40 นาที

 - ทะเบียนรับหนังสือ

- ฝย / ฝป 1

- ฝย / ฝป 2-1

- ฝย / ฝป 2-1

- ฝย / ฝป 3

 

 

คืนเรื่อง

เกิน 60 วัน

 

 

ไม่เกิน 60 วัน

ตรวจสอบ

 

 

ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545

ฝ่ายประสานฯ

 

 

ลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนเอกสาร โดยแยกดังนี้

- สถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมเอง

- สถานประกอบการส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ฝ่ายประสานฯ

 

 

จัดทำหนังสือรับรอง

 

จัดทำหนังสือรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ฝ่ายประสานฯ

5 ชม.

หนังสือรับรองหลักสูตร

 

 

เสนอนายทะเบียนลงนาม

 

 

เสนอต่อนายทะเบียนลงนามในหนังสือรับรอง

 

ฝ่ายประสานฯ

5 ชม.

หนังสือรับรองหลักสูตร

 

 

ส่งให้ สปก.

 

จัดส่งหนังสือให้สถานประกอบการ

ฝ่ายประสานฯ

20 นาที.

 

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249