เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบท พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

*พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

———————————————————————————————

กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการขอ รับรองหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ และการขอยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มอีก 100% จากการฝึกอบรม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรง งานและการเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551) ดาวน์โหลด

2. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) (ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548) ดาวน์โหลด

3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) ดาวน์โหลด

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานท่รับลูกจ้างของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) ดาวน์โหลด

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249